Pomoc ľuďom v núdzi.

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi v Závažnej Porube ďakuje všetkým štedrým darcom, ktorí prejavili solidárnosť, spolucítenie a súcit s obyvateľmi z Prešova, ktorí v tomto adventnom čase v jedinom okamžiku stratili všetko – domov, strechu nad hlavou...

Na nedeľnom adventnom koncerte sa vyzbieralo 500,- eur a tento milodar bol zaslaný na číslo účtu SK90 7500 0000 0040 0859 1229, VS:6122019, aby sme aspoň takouto formou pomohli zmierniť následky tragédie a naplnili slová apoštola Pavla: "Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov."

Text: -Vladimír Pavlík, ev. farár-, foto: -dm-, ©2019-webm-